Μενού Κλείσιμο

Αυθαίρετα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την νομιμοποίηση- τακτοποίηση όλων των αυθαίρετων κατασκευών εντός Αττικής άμεσα, γρήγορα και οικονομικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας (χωρίς καμία δέσμευση) για να υπολογίσουμε για εσάς αξιόπιστα το πρόστιμο που αντιστοιχεί στην αυθαίρετη κατασκευή, χρήση ή εγκατάσταση του χώρου σας.

Από τη δημοσίευση του Ν.4495/2017 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεσθεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αλλαγή χρήσης.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν.4495/2017 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.
 Η ως άνωθεν βεβαίωση του μηχανικού έχει ισχύ δύο μήνες.
Η ψευδή σύνταξη βεβαίωσης επιφέρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από 30.000- 100.000 ευρώ ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η νομιμοποίηση- τακτοποίηση όλων των αυθαίρετων κατασκευών είναι επιβεβλημένη και αναγκαστική καθώς ουδεμία δικαιοπραξία μπορεί να εκτελεστεί χωρίς να βεβαιωθεί η νομιμότητα ή τακτοποίηση του κτίσματος.
Στις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις και συγκεκριμένα όταν η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης βρίσκεται:
 α) Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού.
β) Σε παραχωρημένους σε κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου.
γ) Εντός παρόδιας στοάς.
δ) Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% των οριζόμενων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.
ε) Σε δημόσιο κτήμα.
στ) Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.
ζ) Στον αιγιαλό και στον παλαιό αιγιαλό.
η) Στη ζώνη παραλίας.
θ) Σε αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α.
ι) Σε αρχαιολογικό χώρο εκτός Ζώνης Α.
ια) Σε ιστορικό τόπο.
ιβ) Σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης.
ιγ) Σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη.
ιδ) Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο.
ιε) Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο.
ιστ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος, υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής.
ιζ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού, εντός απόστασης είκοσι (20) μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 kW.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που περιγράφονται αναλυτικά στον παρόντα Νόμο.